Washington Mountains

Washington State Mountains

A photo I took across from the Cascade mountain range in Washington State.